MISS NEW FACE

Pravidla a podmínky soutěže

Pravidla a podmínky soutěže

Úvod
Vyhlašovatelem a Organizátorem soutěže MISS NEW FACE je společnost Redemptor a.s.
se sídlem Těšnov 1059/1, Praha 1 – Nové Město 110 00
IČ: 63078511 spisová značka: B 3071 vedená u Městského soudu v Praze

I. Podmínky účasti v soutěži
a)
Dívky ve věku 18-27 let
b) Čistý rejstřík trestů
c) Neúčast v materiálech s pornografickým zaměřením
d) Rodinný stav – svobodná, bezdětná
e) Soutěžící nejsou omezeny požadavky na minimální výšku či míry
f) Soutěž není určena osobám s fyzickým či jiným druhem handicapu
g) O tom, zda účastnice splňuje podmínky soutěže, rozhoduje výlučně Vyhlašovatel/Organizátor
a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání
h) Vyhlašovatel/Organizátor si tímto vyhrazuje právo odmítnout účast dívky bez udání důvodu
a také v případě, že nebyla splněna některá z výše uvedených podmínek
i) Uvedení jakýchkoli nepravdivých informací požadovaných výše jsou důvodem k okamžité diskvalifikaci
v soutěži pro daný ročník i ročníky následující

II. Porota
a)
Složení poroty je plně na rozhodnutí Vyhlašovatele/Organizátora soutěže
b) Rozhodnutí poroty je neměnné a nelze se proti němu odvolat
c) Určení počtu postupujících dívek z casting do finále je plně v kompetenci členů poroty
d) Všichni členové poroty mají stejné hlasovací právo
e) Členem poroty nesmí být nikdo v přímém či blízkém vztahu se soutěžícími

III. Castingy
a) Soutěž probíhá ve dvou soutěžních kolech – castingy a finále
b) Do finále postupují soutěžící na základě výběru poroty

IV. Finále
a)
 Posledním kolem soutěže je finále
b) Pro finalistky zajišťuje soutěž líčení, vlasový styling a styling
c) Podmínky a povinnosti pro finalistky jsou určeny zvláštní smlouvou mezi soutěží a finalistkou
d) Soutěžící mohou být přibrány do finále na základě divoké karty
e) Finalistky účast v soutěži zavazuje absolvovat i doprovodné akce, soustředění apod.

V. Ceny
a) Ceny budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění
b) Soutěžící svojí účastí v soutěži bere na vědomí, že získanou cenu nelze vyměnit za jinou cenu,
ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci
c) Vyhlašovatel/Organizátor neodpovídá za kvalitu ani stav ceny, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny
d) Ceny ze soutěže nejsou právně vymahatelné
e) Z cen, které soutěžící získají ze soutěže, zaplatí daň v souladu s právními předpisy České republiky,
pokud tyto ceny takové povinnosti podléhají
f) Pod pojmem ceny se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytovaní,
jízdenky a/nebo letenky apod.
g) Odmítnutí ceny některou ze soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny

VI. Všeobecná ustanovení
a)
Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže na dobu nezbytně nutnou
b) Soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením jména a vizuálního vyobrazení v rámci zveřejňování výsledků castingů a finále
c) Soutěžící souhlasí s užíváním jména a vizuálního vyobrazení v rámci Propagace soutěže
d) Soutěžící souhlasí s užíváním jména a vizuálního vyobrazení k propagačním účelům partnerů soutěže
e) Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s tím, že bude zařazena do databáze hostess4u.com
a s tím, že jí budou na email zasílány nabídky práce
f) Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s všeobecnými podmínkami a pravidly soutěže
g) Vyhlašovatel/Organizátor si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže
učinit konečné rozhodnutí
h) Veškeré obrazové a zvukové záznamy ze soutěže pořízené dodavateli soutěže jsou majetkem Vyhlašovatele/Organizátora
i) Vyhlašovatel/Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla